The Phoenix Islands

Ana Okai Kiribati (PIPA)

Ni buburana ae 408,250 kmᶽ (157,626 tikuea maire) ao e riki ngkai PIPA bwa te kabanea ni toakaei n okai ni marawan te Betebeke. N te ririki 2006 ao e karinaki iai PIPA n Bowin te Aonnaba n Rabwatana are tabe ma te Reitanimaiu (Convention on Biological Diversity) i Brazil ao man katanoataki bwa te Okai ae kinaki n te aonnaba. N 30 n Tianuare, 2010 ao e a rin PIPA iaan tuan te Enwaeromenta iaon Kiribati man tei iaan oin ana Regulation. Ikanne are e a kamatoaki naba iai buburan PIPA ae ngaia te kabanea ni bubura n Okai n te aonnaba. N te ririki 2010 ao PIPA e manga rin ibuakoia aban te UNESCO ake a kamanoaki bwa taian World Heritage Sites. Ikanne are e a kinaki iai PIPA bwa te kabanea ni bubura ao n nano n Okai iaon te buraneti.

Phoenix Islands Protected Area